Polku omaan ympäristöön hanke

Haapajärven. Kärsämäen, Nivalan ja Pyhäjärven 4H-yhdistysten yhteistyössä toteuttamassa hankkeessa on tarkoitus lisätä lasten ja nuorten luonnon ja ympäristön tuntemusta sekä opastaa heitä luonnossa liikkumiseen.

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2015 - 30.4.2018.

Hankkeen tavoitteena on 

  • järjestää lapsille ja nuorille monipuolisia ja toiminnallisia tapahtumia luonto-, metsä-, ympäristö- ja lähiruokateeman ympärille
  • lisätä lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta ja -osaamista
  • lisätä lasten ja nuorten tietämystä oman paikkakunnan tarjoamista mahdollisuuksista
  • perimätiedon siirto, saada vanhat ja nuoret toimimaan yhdessä
  • antaa nuorille tietoa yritystoiminnan mahdollisuuksista itsensä työllistämisessä.

Kohderyhmänä ovat Haapajärven , Kärsämäen, Nivalan ja Pyhäjärven 6-28-vuotiaat lapset ja nuoret sekä yleisötapahtumien kautta myös muut kuntalaiset.

 

Hankkeen tapahtumien määrät ja osallistujamäärät:

TapahtumaTapahtumien määrällinen tavoiteOsallistujien määrällinen tavoiteToteutuneet tapahtumatToteutuneet osallistujamäärät
Kerhotoiminta24025003633532
Kouluyhteistyö4012001076615
Kurssit ja teemapäivät16160734038
Yritysvierailut40600141219
Leirit ja retket88033681
Alueen tapahtumiin osallistuminen8400373538
Yhteensä352494062719623

 

Polku omaan ympäristöön hanke

Vuosina 2015- 2018 hankkeessa järjestettiin runsaasti toimintaa luonto-, metsä-, ympäristö ja lähiruokateemojen ympärille. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti toiminnan kautta laajennettiin 4H-yhdistysten yhteistyöverkostoja, sekä järjestettiin tapahtumia muiden hankkeiden kanssa.

 

Kerhotoiminta

 

Polku omaan ympäristöön- hankkeessa järjestettiin uutta kerhotoimintaa, sekä osallistuttiin jo olemassa oleviin 4H-yhdistysten kerhoihin tuomalla lapsille ja nuorille syvällisemmin tutuksi ympäristöä, kestävää kehitystä sekä perimätietoutta. Kerhokertojen aiheina on ollut mm eräily, perinneruokatietous, kierrätys- ja luonnon materiaalien hyödyntäminen, ennen vanhaisten käsityömenetelmien toteuttaminen nykypäivänä, luontoliikunta, puutarha, elämänhallinta, maatalous sekä muu kansanperinne tietous.

Uutena kerhotoimintaan hankkeen kautta tuotiin mm. polkupyöräkerho jossa kierrätyspyörät remontoitiin ja lahjoitettiin yläkoulun käyttöön tulevia metsä/luontoretkiä varten, eräkerho jossa nuorten oli mahdollista suorittaa metsästäjätutkinto, sekä taitokerhot joissa painopisteenä olivat lähiruoka sekä käden taidot luonnon- ja kierrätysmateriaaleista.

Lisäksi hankkeen kautta järjestettiin kerhoja joissa kohderyhmää laajennettiin nuoriin aikuisiin ja eri kulttuuri taustaisiin. Kerhotoiminnan kautta luotiin uusia yhteistyöverkostoja mm. neuvolaan, terapiakeskukseen ja sosiaalitoimeen. Näillä kerhoilla haluttiin tukea nuorten aikuisten elämänhallintataitoja, ja lisätä nuortenaikuisten viihtyvyyttä alueella sekä lisätä ja kehittää ennalta-ehkäisevää lapsi-ja nuorisotyötä.

Hankkeen aikana koottiin kerhosisältöjä joita toteutettiin kaikkien neljän kunnan alueella. 

 

Kouluyhteistyö

 

Hankkeen toiminnassa kouluyhteistyön tavoitteet painottuivat lähinnä käytännönoppimiseen. Toiminnan pääpisteenä oli metsä, luonto, kestäväkehitys, lähiruoka ja nuorten yrittäjyys. Toimintaa toteutettiin mm. viemällä konkreettisesti lapsi -ja nuorisoryhmiä luontoon jossa he saivat yhteistyökumppaneiden tuomaa ympäristötietoutta ja käytännön kautta tutustuivat luonnonmonimuotoisuuteen sekä lähiympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hankkeen kautta järjestettiin kouluilla yrittäjyyteen, työelämään, kestävään kehitykseen ja lähiruokaan liittyvää koulutusta. Lisäksi alakouluikäisille järjestettiin ruukkuviljelypäiviä ja yläkouluikäisille kasvimaan perustuspäiviä. 

Hankkeen toimintakauden aikana tavoitteena on ollut järjestää mahdollisuuksien mukaan toimintaa kaikille alueen luokka-asteille ja kouluille.

 

Vapaa-ajan kurssit ja teemapäivät

 

Vapaa-ajan kursseja toteutettiin hankkeen toiminta aikana tasaisesti. Kursseja pyrittiin järjestämään paikkakunta ja yhdistys kohtaisesti tarpeiden ja kysynnän mukaan. Hankkeen alla järjestettiin myös alueellisia koulutuksia mm. nuorille aikuisille kohdennettu villiyrttikurssi, sekä hygieniaosaamiskoulutuksia. Hankkeen aikana toteutuneilla kursseilla ja koulutustapahtumissa käytettiin apuna eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita. Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattujen kurssien saama palaute oli keskimääräisesti positiivista ja nuoret pitivät kurssien sisältöä hyödyllisenä.

Lapsille suunnatun kurssitarjonnan aihealueisiin kuului mm. kansanperinteet, perimätiedonsiirto, kädentaidot ja ympäristötietous.

Polku omaan ympäristöön- hanke järjesti alueellisesti erilaisia teemapäiviä mm. Tule iso kala- tapahtuma, Maatila-päivät, linnunpönttötalkoita, eri kuntien perinneteemaan liittyviä päiviä sekä metsäseikkailupäiviä. Hyväksi havaittuja teemapäivien toimintamalleja on toteutettu ja tullaan jatkossakin toteuttamaan laajemmalti hankkeen toiminta-alueilla.   


Yritysvierailut


Yritysvierailut ovat painottuneet lähinnä yläkouluikäisiin sekä nuoriin aikuisiin. Vierailujen tarkoituksena on ollut tutustuttaa nuoret lähiympäristön yritystarjontaan ja esitellä yritys työnantajana ja moniammatillisena työpaikkana. Lisäksi yritysvierailuilla haluttiin esitellä nuorille maatilatoimintaa nykypäivänä, sekä yrityksenä että ruuantuottajana. Yritysvierailuja järjestettiin mm. metsäalanyrityksiin, jätteenkäsittelylaitoksiin, paikallisiin maatalousyksiköihin sekä pienyrityksiin.

 

Leirit ja retket
 

Hankkeen aikana järjestetyt leirit ja retket toteutettiin pääosin teemoilla lähiympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet, erätaidot sekä liikkuminen luonnossa. Tällä kannustettiin lapsia luontevaan suhtautumiseen omaan elinympäristöönsä sekä tuotiin tietoutta käyttää luontoa virkistäytymispaikkana. Leirien ja retkien toiminnalla haluttiin saada lapset siirtymään pelikoneiden luota luontoon ja huomaamaan luonnon tarjoamat mahdollisuudet mm. liikuntaan ja harrastamiseen liittyen.

Alueellisia luonto/liikuntaretkiä järjestettiin hankkeen toiminta-aikana muutamia, mutta toiminnan toteutuminen oli vaihtelevaa vähäisten osallistujamäärien vuoksi. 

 

Alueen tapahtumiin osallistuminen, hanke-esittelyt ja infot

 

Hanke esittelyillä, alueen tapahtumiin osallistumisella ja info-tilaisuuksilla tuotiin hanketta tutuksi paikallisille ihmisille ja yrityksille sekä eri toimijoille. Lisäksi polku omaan ympäristöön- hanke osallistui alueen eri tapahtumiin jonka kautta saatiin hankkeelle näkyvyyttä. Tapahtumiin osallistuttiin mm. luonto-, metsä-, puutarha- ja kestäväkehitysaiheisilla pisteillä.